لیست دامنه ها

لیست اصطلاحات

 1.
د0پ
 ♠  دامنه اصطلاح:  تنالگان     ♠  نامرجح  
 2.
دا
 ♠  دامنه اصطلاح:  اديان     ♠  مرجح  
 3.
دائره
 ♠  دامنه اصطلاح:  عمومي     ♠  نامرجح  
 4.
دائرة الارتفاع
 ♠  دامنه اصطلاح:  کلام اسلامي     ♠  مرجح  
 5.
دائرة الافق
 ♠  دامنه اصطلاح:  کلام اسلامي     ♠  مرجح  
 6.
دائرة البروج
 ♠  دامنه اصطلاح:  عمومي     ♠  نامرجح  
 7.
دائرة الشمسيه
 ♠  دامنه اصطلاح:  عمومي     ♠  نامرجح  
 8.
دائره القطبيه
 ♠  دامنه اصطلاح:  عمومي     ♠  نامرجح  
 9.
دائره المعارف دین
 ♠  دامنه اصطلاح:  تنالگان     ♠  مرجح  
 10.
دائره المعارف دین واخلاق
 ♠  دامنه اصطلاح:  تنالگان     ♠  مرجح  
 11.
دائره المعارف فلسفه
 ♠  دامنه اصطلاح:  تنالگان     ♠  مرجح  
 12.
دائرة‌المعارف نویسی و شرق‌شناسی
 ♠  دامنه اصطلاح:  اديان     ♠  مرجح  
 13.
دائرة الميل
 ♠  دامنه اصطلاح:  کلام اسلامي     ♠  مرجح  
 14.
دائرة النصف النهار
 ♠  دامنه اصطلاح:  کلام اسلامي     ♠  مرجح  
 15.
دائرة اوساط البروج
 ♠  دامنه اصطلاح:  عمومي     ♠  نامرجح