لیست دامنه ها

لیست اصطلاحات

 76.
 77.
 78.
 79.
 80.
 81.
 82.
 83.
دائمه مطلقه با منتشره در شكل اول
 ♠  دامنه اصطلاح:  منطق     ♠  مرجح  
 84.
دائمه مطلقه با منتشره در شكل چهارم
 ♠  دامنه اصطلاح:  منطق     ♠  مرجح  
 85.
دائمه مطلقه با منتشره در شكل دوم
 ♠  دامنه اصطلاح:  منطق     ♠  مرجح  
 86.
دائمه مطلقه با منتشره در شكل سوم
 ♠  دامنه اصطلاح:  منطق     ♠  مرجح