لیست دامنه ها

لیست اصطلاحات

 46.
دائمه ازليه
 ♠  دامنه اصطلاح:  منطق     ♠  مرجح  
 47.
دائمه ذاتيه
 ♠  دامنه اصطلاح:  منطق     ♠  نامرجح  
 48.
دائمه محتملة الضروريه
 ♠  دامنه اصطلاح:  منطق     ♠  نامرجح  
 49.
دائمه مطلقه
 ♠  دامنه اصطلاح:  منطق     ♠  مرجح  
 50.
دائمه مطلقه
 ♠  دامنه اصطلاح:  منطق     ♠  نامرجح  
 51.
 52.
 53.
 54.
 55.
 57.
 58.
 59.
 60.