لیست دامنه ها

لیست اصطلاحات

 16.
دائرة اوساط البروج
 ♠  دامنه اصطلاح:  عمومي     ♠  نامرجح  
 17.
دائره اول السموات
 ♠  دامنه اصطلاح:  کلام اسلامي     ♠  مرجح  
 18.
دائره عرض
 ♠  دامنه اصطلاح:  عمومي     ♠  نامرجح  
 19.
دائره عظيمه
 ♠  دامنه اصطلاح:  عمومي     ♠  نامرجح  
 20.
دائره ماره به اقطاب اربعه
 ♠  دامنه اصطلاح:  عمومي     ♠  نامرجح  
 21.
دائم
 ♠  دامنه اصطلاح:  کلام اسلامي     ♠  مرجح  
 22.
دائم
 ♠  دامنه اصطلاح:  منطق     ♠  نامرجح  
 23.
دائماً
 ♠  دامنه اصطلاح:  منطق     ♠  مرجح  
 24.
دائم الانفعال از خدا
 ♠  دامنه اصطلاح:  اخلاق اسلامي     ♠  نامرجح  
 25.
دائم التسليم
 ♠  دامنه اصطلاح:  اخلاق اسلامي     ♠  مرجح  
 26.
دائم الحب
 ♠  دامنه اصطلاح:  اخلاق اسلامي     ♠  مرجح  
 27.
دائم الحدث
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 28.
دائم الحزن
 ♠  دامنه اصطلاح:  اخلاق اسلامي     ♠  مرجح  
 29.
دائم الخمر
 ♠  دامنه اصطلاح:  اخلاق اسلامي     ♠  مرجح  
 30.
دائم الدهشه
 ♠  دامنه اصطلاح:  اخلاق اسلامي     ♠  مرجح