لیست دامنه ها

لیست اصطلاحات

 76.
خاتمي ، روح الله ، 1284 - 1367
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 77.
خاتم يزدي ، عباس ، 1311 - 1381
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 78.
خاتمي، علي
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 79.
خاتمي ، عليرضا،1350-
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 80.
خاتمي ، مجتبي
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 81.
خاتمي ، محمد ، 1322 -
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 82.
خاتمي ، محمد ، 1329-
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 83.
خاتمي ، محمد رضا ، 1338 -
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 84.
خاتمي ، محمود ،1341-
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 85.
خاتمي ، هادي ، 1321 -
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 86.
 88.
خاتون آبادي ، محمد بن علي
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  نامرجح  
 89.
خاتون آبادي ، معصومه ، - 1371
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح