لیست دامنه ها

لیست اصطلاحات

 2.
خروج رجعي
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه   
 5.
خزّ
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه   
 8.
خضري نژاد ، نبي
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام   
 10.
خزعلي ، كبري
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام