لیست دامنه ها

لیست اصطلاحات

 16006.
حيوان بشري
 ♠  دامنه اصطلاح:  فلسفه (عام)     ♠  نامرجح  
 16007.
حيوان بودن ضاله
 ♠  دامنه اصطلاح:  حقوق (علم)     ♠  مرجح  
 16008.
حيوان بودن مباشر جرم
 ♠  دامنه اصطلاح:  حقوق (علم)     ♠  مرجح  
 16009.
حيوان بي سم
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 16010.
حيوان بي گوش
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 16011.
حيوان بيني شكافته
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 16012.
حيوان پاك
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 16013.
حيوان پيدا شده
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  نامرجح  
 16014.
حيوان پير
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 16015.
حيوان جلّال
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  نامرجح  
 16016.
حيوان حافر
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  نامرجح  
 16017.
حيوان حرام گوشت
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 16018.
حيوان حرام گوشت اصلي
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 16019.
حيوان حرام گوشت خشكي
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 16020.
حيوان حرام گوشت دريايي
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح