لیست دامنه ها

لیست اصطلاحات

 121.
جاتَه‌كرمَه
 ♠  دامنه اصطلاح:  اديان     ♠  نامرجح  
 122.
جاتي
 ♠  دامنه اصطلاح:  اديان     ♠  مرجح  
 123.
جاثليق آرام اول كشيشيان
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  نامرجح  
 124.
جاثليق اول آرام كشيشيان
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  نامرجح  
 125.
جاثليق ، قرن 1ق.
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 126.
جاثليق ، قرن 2ق.
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 127.
جاثليق گارگين اول
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  نامرجح  
 128.
جاثليق گارگين دوم
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  نامرجح  
 129.
جاثيه
 ♠  دامنه اصطلاح:  علوم قرآني     ♠  نامرجح  
 130.
جاجرم
 ♠  دامنه اصطلاح:  مسائل جغرافيايي     ♠  مرجح  
 131.
جاحد
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  نامرجح  
 132.
جاحظ بصري
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  نامرجح  
 133.
جاحظ ، عمرو بن بحر ، 150 - 255ق
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 134.
جاحظه
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  نامرجح  
 135.
جاحظيه
 ♠  دامنه اصطلاح:  کلام اسلامي     ♠  مرجح