لیست دامنه ها

لیست اصطلاحات

 61.
تابعيت خارجي
 ♠  دامنه اصطلاح:  حقوق     ♠  مرجح  
 62.
تابعيت در ايران
 ♠  دامنه اصطلاح:  بايگاني حقوق     ♠  مرجح  
 63.
 66.
تابعيت زوجه در وطن
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  نامرجح  
 67.
 68.
تابعيت شخص مرتكب
 ♠  دامنه اصطلاح:  حقوق     ♠  نامرجح  
 69.
تابعيت شرکت تجاري
 ♠  دامنه اصطلاح:  حقوق     ♠  مرجح  
 70.
تابعيت شرکت سهامي*ا*
 ♠  دامنه اصطلاح:  حقوق     ♠  مرجح  
 71.
تابعيت علم از معلوم
 ♠  دامنه اصطلاح:  کلام اسلامي     ♠  مرجح  
 72.
تابعيت علم و معلوم
 ♠  دامنه اصطلاح:  کلام اسلامي     ♠  نامرجح  
 73.
تابعيت كشور
 ♠  دامنه اصطلاح:  حقوق     ♠  مرجح  
 74.
تابعيّت كودك
 ♠  دامنه اصطلاح:  حقوق     ♠  مرجح  
 75.
تابعيت مبدأ
 ♠  دامنه اصطلاح:  حقوق     ♠  نامرجح