لیست دامنه ها

لیست اصطلاحات

 10471.
بي هوشي متوضي
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 10472.
بي هوشي متوطن
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 10473.
بي هوشي مرتهن
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 10474.
بي هوشي مضارب
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 10475.
بي هوشي معتكف
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 10476.
بي هوشي مودِع
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 10477.
بي هوشي موصي
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 10478.
بي هوشي موكل
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 10479.
بي هوشي وكيل
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح