لیست دامنه ها

لیست اصطلاحات

 31.
باباحيدر
 ♠  دامنه اصطلاح:  مسائل جغرافيايي     ♠  مرجح  
 32.
باباخانف ، ضیاء الدین ،-1982م
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 33.
باباخانوف ، ضياءالدين‌
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  نامرجح  
 34.
باباخانى ، علي
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 35.
باباخاني ، نگار ،1353-
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 36.
باب ( ادبيات )
 ♠  دامنه اصطلاح:  عمومي     ♠  مرجح  
 37.
بابا دَيال
 ♠  دامنه اصطلاح:  اديان     ♠  مرجح  
 38.
بابادي ، كهزاد
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 39.
بابارشاني
 ♠  دامنه اصطلاح:  مسائل جغرافيايي     ♠  مرجح  
 40.
بابا ركن الدين
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  نامرجح  
 41.
بابا رومي
 ♠  دامنه اصطلاح:  کلام اسلامي     ♠  مرجح  
 42.
بابا زاده ، علي اكبر ،1334-
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 43.
بابازاده ، محمد
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 44.
بابا شاه ، محمد شريف
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 45.
بابا شجاع الدين
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  نامرجح