لیست دامنه ها

لیست اصطلاحات

 16.
باب آدامز
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 17.
بابا افضل
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  نامرجح  
 18.
 19.
بابااويو
 ♠  دامنه اصطلاح:  مسائل جغرافيايي     ♠  مرجح  
 20.
بابائي ، ابراهيم
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 21.
بابائيان
 ♠  دامنه اصطلاح:  عمومي     ♠  مرجح  
 22.
بابائيان پور ، فهيمه ،1343-1367
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 23.
بابائيه
 ♠  دامنه اصطلاح:  کلام اسلامي     ♠  مرجح  
 24.
بابا بن محمد صالح
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام علوم حدیث     ♠  نامرجح  
 25.
بابا بن محمد علوي
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام علوم حدیث     ♠  نامرجح  
 26.
 27.
باباپور گل افشاني ، محمد مهدي
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  نامرجح  
 28.
باباپور ، محمد مهدي ،1343-
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 29.
باباجانى ، علي ،1353-
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 30.
بابا چاهي ، علي ،1321-
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح