لیست دامنه ها

لیست اصطلاحات

 121.
آبدانان
 ♠  دامنه اصطلاح:  مسائل جغرافيايي     ♠  مرجح  
 122.
آب دجله
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 123.
آب درماني
 ♠  دامنه اصطلاح:  عمومي     ♠  مرجح  
 124.
آب دريا
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 125.
آبدشتي ، عليرضا
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  نامرجح  
 126.
آب دهان
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 127.
آب دهان
 ♠  دامنه اصطلاح:  عمومي     ♠  مرجح  
 128.
آب دهان خوك
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 129.
آب دهان روزه دار
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 130.
آب دهان سگ
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 131.
آب دهان نجس العين
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 132.
آب دهن انداختن به آسمان
 ♠  دامنه اصطلاح:  اخلاق اسلامي     ♠  نامرجح  
 133.
آب دهن انداختن رو به قبله
 ♠  دامنه اصطلاح:  اخلاق اسلامي     ♠  نامرجح  
 134.
آب راكد
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 135.
آبرامز ، اروين ،19014-2010م
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح