لیست دامنه ها

لیست اصطلاحات

 76.
آب پاشي
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 77.
آب پاشي در ِخانه
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 78.
آب پاشي روي قبر
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 79.
آب پاشي معابد
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 80.
آب پاك
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 81.
آب تلخ
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 82.
آب ثابت
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  نامرجح  
 83.
آب جاري
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 84.
آب جاري در خانه
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 85.
آب جاري متصل به نهر
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 86.
آب جو
 ♠  دامنه اصطلاح:  حقوق     ♠  مرجح  
 87.
آب جو
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  نامرجح  
 88.
آبجو
 ♠  دامنه اصطلاح:  عمومي     ♠  مرجح  
 89.
آب جوشانيده
 ♠  دامنه اصطلاح:  اخلاق اسلامي     ♠  مرجح  
 90.
آب چاله‏ خيابان‏
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح