لیست دامنه ها

لیست اصطلاحات

 61.
آباي سبعه
 ♠  دامنه اصطلاح:  عمومي     ♠  نامرجح  
 62.
آباي كليسا
 ♠  دامنه اصطلاح:  اديان     ♠  مرجح  
 63.
آباي لاتيني زبان كليسا
 ♠  دامنه اصطلاح:  اديان     ♠  مرجح  
 64.
آباي نبي (ص)
 ♠  دامنه اصطلاح:  کلام اسلامي     ♠  نامرجح  
 65.
آباي يوناني زبان كليسا
 ♠  دامنه اصطلاح:  اديان     ♠  مرجح  
 66.
آبئوكوتا
 ♠  دامنه اصطلاح:  مسائل جغرافيايي     ♠  مرجح  
 67.
آبب
 ♠  دامنه اصطلاح:  فلسفه (عام)     ♠  مرجح  
 68.
آب باران
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 69.
آب بارد
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  نامرجح  
 70.
آب بر
 ♠  دامنه اصطلاح:  مسائل جغرافيايي     ♠  مرجح  
 71.
آب برف
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 72.
آب برهوت
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 73.
آب بستن در جهاد
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 74.
آب بند
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  نامرجح  
 75.
آب بيني
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  نامرجح