لیست دامنه ها

لیست اصطلاحات

 46.
آبادي شهرها
 ♠  دامنه اصطلاح:  معارف رضوي     ♠  مرجح  
 47.
آبادي ، معصومه ،1341-
 ♠  دامنه اصطلاح:  اعلام     ♠  مرجح  
 48.
آبادي ها
 ♠  دامنه اصطلاح:  عمومي     ♠  نامرجح  
 49.
آبادي‌هاي يهودي نشين
 ♠  دامنه اصطلاح:  مسائل جغرافيايي     ♠  نامرجح  
 50.
آبار
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  نامرجح  
 51.
آب اماله
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 52.
آب انبار‌ها
 ♠  دامنه اصطلاح:  عمومي     ♠  مرجح  
 53.
آبانكاي
 ♠  دامنه اصطلاح:  مسائل جغرافيايي     ♠  مرجح  
 54.
آب انگور
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 55.
آب انگور جوشيده
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 56.
آب انگور نجوشيده
 ♠  دامنه اصطلاح:  فقه     ♠  مرجح  
 57.
آب.ا.ه
 ♠  دامنه اصطلاح:  معارف رضوي     ♠  مرجح  
 58.
آباي ائمه (ع)
 ♠  دامنه اصطلاح:  کلام اسلامي     ♠  مرجح  
 59.
آباي بيابان
 ♠  دامنه اصطلاح:  اديان     ♠  مرجح  
 60.
آباي رسول الله (ص)
 ♠  دامنه اصطلاح:  کلام اسلامي     ♠  مرجح